Begrepene aldersgrense og pensjonsalder

Aldersgrense er den alder hvor arbeidstaker senest må fratre, mens pensjonsalder angir den alder hvor arbeidstaker har rett, men ingen plikt, til å fratre med alderspensjon.

Den alminnelige aldersgrensen i tjenestepensjonsordning (TPO) er 70 år, noen stillinger har særaldersgrense. Ved nådd aldersgrense for stillingen har du både rett og plikt til å fratre med alderspensjon. Alle kan imidlertid ta ut alderspensjon fra fylte 67 år.


85-års regel

Har du en stilling med særaldersgrense, 65 eller 60 år, kan du i mange tilfeller fratre inntil tre år før aldersgrensen. Dette gjelder hvis summen av alder og medlemstid i offentlig tjenestepensjon er minst 85 år.


Aldersgrensens betydning

Får pensjonen har aldersgrensen følgende betydning:

  1. Et medlem som fratrer sin stilling ved aldersgrensen, har alltid krav på å få utbetalt alderspensjon.
  2. Ved anvendelsen av "85-årsregelen", som på bestemte betingelser gir rett til å fratre tidligere, tas det utgangspunkt i aldersgrensen.

Aldersgrensen har også betydning for størrelse ved beregningen av uføre- og etterlattepensjon, da medlemstiden som ville ha blitt oppnådd ved fortsatt tjeneste fram til aldersgrensen, legges til grunn.

Er du i tvil om aldersgrensen for din stilling vil din nærmeste leder kunne hjelpe deg med å få avklart dette.

Særordning

Medlemmer som inntil 1. januar 1997 hadde en aldersgrense på 68 år, har frem til 1. januar 2017, rett til straks begynnende alderspensjon fra fylte 65 år når summen av alder og tjenestetid er minst 85 år.