Hvis et medlem i BKP faller fra, kan barn, ektefelle eller registrert partner ha krav på etterlattepensjon. Samboere har ikke rett til etterlattepensjon.


Barnepensjon

Avdødes barn under 20 år vil få barnepensjon. Stebarn og pleiebarn som avdøde forsørger kan også ha rett til barnepensjon.

Barnepensjon utgjør 15% av avdødes pensjonsgrunnlag. Pensjonen reduseres ikke selv om barnet har inntekt.


Ektefellepensjon

Enke, enkemann og registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon. Separerte har også rett til pensjon. Fraskilte ektefeller kan også ha rett til pensjon, retten opphører hvis det inngås nytt ekteskap.

Ektefellepensjonene har endret seg kraftig gjennom årene. Det finnes medlemskap i BKP som vil kunne bli omfattet av alle de eksisterende regelsett.

De fleste av dagens yrkesaktive vil imidlertid komme inn under de sist vedtatte regler for ektefellepensjon. Full ektefellepensjon utgjør 9% av avdødes pensjonsgrunnlag, Pensjonen vil bli avkortet forholdsmessig hvis medlemmet ikke ville kunnet oppnådd 30 år til sammen i tjenestepensjonsordningen, 

Hvis du lurer på hva din eventuell etterlattepensjonen vil være ber vi om at du tar kontakt med service- og pensjonsenheten i Bærum kommune.


Gruppeliv

I tillegg til etterlattepensjon vil det også kunne være rettigheter til gruppelivserstatning fra arbeidsgivers forsikringsordninger.


Hvordan søke

  • For yrkesaktive som faller fra skal leder melde fra til kommunens Service- og pensjonsenhet
  • For pensjonister som faller fra må gjenlevende ektefelle eller barn kontakte pensjonskassen
  • Gjenlevnede etter tidligere ansatte, oppsatte rettigheter, må ta kontakt med pensjonskassen