Bærum kommune har fra 01.01.2015 opprettet egen pensjonskasse for kommunens ansatte. De fleste ansatte i Bærum kommune er innmeldt i BKP.  Tidligere hadde Bærum kommune pensjonsordning i Dnb, pensjonsrettighetene for de ansatte og tidligere ansatte i Bærum kommune er flyttet over til BKP.    

I henhold til lov- og tariffbestemmelser har sykepleiere, jordmødre, helsesøstre og psykiatere medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse (KLP), mens pedagogisk personell er medlemmer i Statens pensjonskasse.

De fleste normale ansettelsesforhold i Bærum kommune skal meldes inn i BKP, er du i tvil om du er meldt inn i pensjonskassa må dette tas opp med nærmeste leder. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for innmelding i BKP etter de til enhver tid gjeldene regler.

Ved sidene av lønn er medlemskapet i pensjonsordningen et viktig ansattgode. Ansatte i Bærum kommune betaler et pensjonsinnskudd på 2 prosent av lønnen, mens kommunen betaler resten av kostnadene ved pensjonsordningen. Medlemskapet i BKP gir trygghet dersom noe uventet skulle skje før du når en alder for AFP eller alderspensjon. Du kan ha rett til uførepensjon hvis du blir syk utover sykepengeperioden og etterlatte kan ha rett til pensjon hvis du skulle falle fra.

For å bli innmeldt i BKP må du enten ha et ansettelsesforhold i:

  • Bærum kommune
  • Asker og Bærum vannverk IKS
  • Bærum Kommunale Eiendom AS
  • Bærum kommunale pensjonskasse

Dersom du er i et fast ansettelsesforhold skal du meldes inn i BKP fra den dagen du startet i jobben. Er du midlertidig ansatt eller bare jobber tilkallingsvakter skal du ved utløpet av et kvartal etterinnmeldes for en gjennomsnittlig arbeidstid. Det finnes ingen nedre grense for medlemskap.