Avtalefestet pensjon (AFP) er en tidligpensjonsordning som gir mulighet til å kunne gå av fra fylte 62 år, helt eller delvis. AFP kan ytes fra 62 til 67 år. Uttak av delvis AFP krever arbeidsgivers samtykke.

AFP kan kombineres med deltidsjobbing etter bestemte regler om inntektsbegrensninger. Derimot kan du som hovedregel ikke få utbetalt AFP dersom du mottar AFP fra en bedrift i privat sektor, eller AAP (arbeidsavklaringspenger) eller pensjonsytelser fra NAV.

Pensjonsopptjeningen din i BKP stopper når du går av med full AFP.

Vilkår for å få rett til AFP

Du må på uttakstidspunktet fortsatt være tilsatt og reell arbeidstaker i en virksomhet som er tilsluttet BKP. Hvis du må slutte i arbeid på grunn av sykdom, anses du likevel som tilsatt i hele sykepengeperioden, men likevel ikke lenger enn 52 uker. Det kan ikke tas ut AFP samtidig med alderspensjon fra folketrygden.

  • De siste tre årene ha vært sammenhengende tilsatt i minst 20 % stilling hos samme arbeidsgiver eller annen arbeidsgiver med pensjonsordning omfattet av overføringsavtalen mellom offentlige tjenestepensjonsordninger. Sammenhengende medlemskap i arbeidsgivers tjenestepensjonsordning regnes i denne forbindelse som sammenhengende tjeneste
  • Hatt en pensjonsgivende inntekt som på årsbasis overstiger grunnbeløpet i folketrygden.
  • Ha fylt 62 år
  • Ha minst ti år med poengopptjening i folketrygden fra og med det året du fylte 50 år til og med året før fratredelsen
  • De 10 beste årene i perioden fra og med 1967 til og med året før fratredelsen, må du ha hatt gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt på minst to ganger folketrygdens grunnbeløp
  • Reglene om AFP gjelder også dem med særaldersgrenser på 60 og 65 år, såframt de etter avtale med arbeidsgiver fratrer med AFP-pensjon. Disse fortsetter som AFP-pensjonister fram til 67 år. I stedet for AFP kan de velge å ta ut særalderpensjon fra arbeidsgivers pensjonsordning. Hvis de tar ut slik pensjon før de fyller 65 år, kommer de ikke under AFP-reglene i det hele tatt, heller ikke fra fylte 65 år.

Selv om du fyller de formelle kravene til AFP kan andre ytelser du mottar allikevel gjøre at du ikke kan få AFP eller at du må frasi deg ytelser for å få utbetalt AFP.

Service- og pensjonsenheten i Bærum kommune vil være behjelpelig med nødvendige avklaringer.

Hvordan sette i gang en pensjon:

Søke hel eller delvis AFP

Kontakt Service- og pensjonsenheten for avtale om pensjonssøknad

Minimum 3 måneder før start AFP-pensjon

Ønske om delvis/gradert AFP, søke om reduksjon av sin stilling. 

Send skriftlig søknad til leder, som tar beslutning. Som arbeidstaker har du ikke krav på dette. 

Minimum 3 måneder før start AFP-pensjon

Hel AFP, si opp stilling

Send skriftlig oppsigelse til leder med angivelse av fratredelsesdato

Minimum 3 måneder før start alderspensjon