Ved full opptjening (30 års tjenestetid) utgjør alderspensjonen 66 % av pensjonsgrunnlaget, normalt lønnen ved fratreden. Når det også utbetales pensjon fra folketrygden, skal samlet pensjon fra pensjonskassen og folketrygden minst utgjøre 66 % av pensjonsgrunnlaget. De to pensjonene blir samordnet. Pensjonene fra NAV og pensjonene fra BKP blir utbetalt hver for seg.

Ved alderspensjon fra fylte 67 år forutsettes det at også pensjon fra NAV blir tatt ut.

Dersom du forsørger barn under 18 år, vil det bli utbetalt barnetillegg.

Nedgang i lønn, varierende deltidsstilling og eventuelle delvise pensjoner vil kunne påvirke den totale pensjonsprosenten.

Levealdersjustering

Alderspensjonene skal såkalt levealdersjusteres. Levealdersjustering betyr at den enkeltes pensjon justeres for endringer i befolkningens levealder. Alderspensjonen skal levealdersjusteres tidligst fra 67 år. Dette gjelder også dersom det er utbetalt alderspensjon fra et tidligere tidspunkt.

Nedgang i pensjonen som følge av levealdersjustering kan kompenseres ved å stå lengere i arbeid.

Medlemmer som 1. januar 2011 har 15 år eller mindre igjen til fylte 67 år, skal ha et garantert pensjonsnivå på 66 % av pensjonsgrunnlaget etter 30 års tjenestetid også etter levealdersjustering.

Alderspensjon under utbetaling reguleres årlig. Reguleringen tilsvarer økningen i folketrygdens grunnbeløp fratrukket 0,75.

Hvordan sette i gang en pensjon:

Søke om alderspensjon

Kontakt Service- og pensjonsenheten for avtale om pensjonssøknad

Minimum 3 måneder før start alderspensjon

Ønske om delvis/gradert alderspensjon søke om reduksjon av sin stilling. 

Send skriftlig søknad til leder, som tar beslutning. Som arbeidstaker har du ikke krav på dette. 

Minimum 3 måneder før start alderspensjon

 

Hel alderspensjon, si opp stilling

Send skriftlig oppsigelse til leder med angivelse av fratredelsesdato

Minimum 3 måneder før start alderspensjon