Personvern og klageadgang

Personvern – behandling av personopplysninger.

Bærum kommunale pensjonskasse (BKP) ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for pensjonskassens behandling av personopplysninger. Her forteller vi om hvordan BKP samler inn og bruker personopplysninger. 

Datatilsynet har gitt BKP konsesjon til å behandle personopplysninger for kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av pensjonsavtaler, herunder avtaler om pensjonsforsikring.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person, for eksempel navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer og lignende. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg som medlem av pensjonsordningen, informere deg om de tjenestene du mottar og rettighetene du har hos oss og gi deg god kundebetjening. Vi behandler også opplysninger for å oppfylle forpliktelser som påhviler oss etter lovgivningen.

BKP innhenter personopplysningene som regel direkte fra deg, men vi innhenter også opplysninger fra andre. Vi innhenter fra:

 • din arbeidsgiver opplysninger om navn, adresse, lønn og stillingsstørrelse for å registrere og kontinuerlig oppdatere din pensjonsopptjening
 • NAV folketrygdopplysninger for å samordne tjenestepensjonen din i BKP med Folketrygden og for å simulere forventet pensjonsutbetaling dersom du ber oss om det
 • andre pensjonsleverandører opplysninger om pensjonsrettigheter du har opptjent hos disse, for å beregne din samlede pensjon korrekt
 • din fastlege, sykehus mv. helseopplysninger etter skriftlig fullmakt fra deg for å vurdere søknad om uførepensjon
 • Skatteetaten skatteopplysninger for å sikre korrekt skattetrekk
 • Folkeregisteret innhenter vi adresseopplysninger for å sikre at viktig informasjon om forsikringsforholdet kommer frem til deg

BKP har taushetsplikt om dine personopplysninger. Taushetsplikten innebærer at kundeopplysninger ikke kan utleveres til andre med mindre du samtykker til det. Samtykket skal i så tilfelle være uttrykkelig, frivillig og informert, slik at du forstår hvilke opplysninger det gjelder og hvem opplysningene utleveres til. Personopplysninger kan ellers utleveres til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av bestemmelser i lov.

BKP utleverer personopplysninger til:

 • din arbeidsgiver om forsikringspremie som er innbetalt for deg og opplysninger om pensjonsytelser, pensjoneringstidspunkt, opptjeningstid mv.
 • andre pensjonsleverandører om navn, fødselsnummer, opptjeningstid, innbetalt premie mv. for å sikre beregning av riktig pensjon og for å flytte medlemskapet ditt dersom arbeidsgiver velger en annen tjenestepensjonsleverandør
 • Skatteetaten for å innberette om pensjonsutbetalinger
 • NAV opplysninger for å sikre korrekt beregning av din pensjon
 • Overføringsavtalens Sikringsordning opplysninger om pensjonsrettigheter opparbeidet hos arbeidsgiver som opphører ved konkurs/akkord eller ved annet opphør, eller som ikke betaler premie ved forfall
 • Norsk Pensjon etter samtykke fra deg opplysninger om dine pensjonsrettigheter, slik at du kan gå inn på Norsk Pensjons portal og finne en samlet oversikt over dine pensjonsrettigheter både i folketrygden, private tjenestepensjonsordninger og etter individuelle avtaler.
 • Trygderetten dersom du anker over en avgjørelse som BKP har truffet vedrørende dine pensjonsrettigheter

BKP har underleverandører som vil kunne ha behov for opplysninger om deg. Våre underleverandører behandler dine opplysninger på vegne av BKP og vil ikke kunne bruke opplysningene for egne formål. Når vi deler opplysninger med våre underleverandører, regnes dette ikke som utlevering av personopplysninger, og denne delingen av opplysninger reguleres av databehandleravtaler. Våre underleverandører har taushetsplikt om opplysningene.

Du har rett til å få informasjon om vår behandling av dine opplysninger og du kan kreve å få rettet opp opplysninger om deg dersom opplysningene er uriktige, ufullstendige eller unødvendige.

Dersom du ønsker nærmere informasjon om vår behandling av opplysninger om deg, bes du ta kontakt med oss. Da kan du få svar på noen av dine spørsmål, og eventuell bistand med å be om innsyn. Begjæringer om innsyn må gis skriftlig. Vi vil deretter svare så snart som mulig, og senest 30 dager etter at vi har mottatt bestillingen din. Hvis særlige forhold gjør det umulig for oss å svare innen 30 dager, vil vi sende et foreløpig svar med en begrunnelse for forsinkelsen og med informasjon om sannsynlig tidspunkt for svar. Vi tar ikke betalt for å behandle din bestilling om innsyn.

Vi vil slette de registrerte opplysningene når vi ikke lenger har bruk for dem for å oppfylle formålet som vi innhentet opplysningene for. Vi vil oppbevare opplysningene så lenge dine rettigheter i pensjonsordningen består. I tillegg oppbevarer vi opplysninger for å beregne riktige premier og forsikringstekniske avsetninger. Opplysninger som vi etter lov er pålagt å oppbevare, for eksempel i medhold av regnskapslovgivningen, vil ikke slettes før de lovpålagte oppbevaringsfristene er utløpt.

Vi har iverksatt tiltak for å beskytte opplysningene dine mot uautorisert tilgang, bruk eller endring og ulovlig ødeleggelse. Vi har begrenset tilgangen til opplysningene vi samler inn om deg (for eksempel har bare de som trenger opplysningene for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver tilgang til dem). Vi har på plass fysisk, elektronisk og prosedyremessig beskyttelse i tråd med bransjestandarder.

Klageadgang

BKP gjør sitt beste for å administrere ditt medlemskap og gi deg riktig pensjon. Dersom du mener vi har gjort feil i saksbehandlingen eller du er uenig i vårt vedtak, kan du be oss se på saken på nytt. Henvendelsen må være skriftlig.

Ønsker du at en uavhengig instans skal vurdere saken på nytt, kan du anke til Trygderetten. Ankefristen er seks uker fra du mottok vedtaket. Anken må være skriftlig, underskrevet av deg og nevne at det er en anke. Du må begrunne endringene du krever og legge ved eventuelle dokumenter du viser til i anken. Du sender anken til BKP. Er BKP enig med deg, omgjøres saken og du vil motta ett nytt vedtak fra oss.

Opprettholder BKP vedtaket, oversendes saken til Trygderetten med et oversendelsesbrev. Du vil motta en kjennelse fra Trygderetten etter en tid.