Et medlem i BKP har som hovedregel rett til uførepensjon fra det tidspunktet vedkommende pga. sykdom eller skade ikke lenger får lønn fra arbeidsgiver og heller ikke mottar sykepenger.

Uførepensjon kan bli utbetalt både ved varig og midlertidig uførhet. Som regel vil du både ha rett til en ytelse fra BKP og fra NAV. Fra NAV kan ytelsen hete arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Ytelsen fra BKP vil uansett være uførepensjon.

Hvor stor uførepensjonen blir avgjøres av inntektsevne du har. Uføregraden fastsettes ved å sammenligne inntektsevnen du hadde før du ble ufør med inntektsevnen din etter at du ble ufør. Minste uføregrad er 20 prosent.

Retten til uførepensjon bortfaller hvis inntektsevnen din ble redusert innen to år etter at du ble medlem. Forutsetningen er at du hadde sykdommen eller symptomer da du ble innmeldt og at det må antas at du kjente til forholdene.

Pensjonen beregnes ut fra lønnen du hadde da du ble ufør.

Har du ytelser fra NAV beregnes pensjonen slik:

  • 25% av folketrygdens grunnbeløp (G)
  • + 3% av lønn opptil 6 G
  • +69% av lønn mellom 6 og 12 G

Mottar du ikke ytelser fra NAV:

  • 25% av folketrygden grunnbeløp (G) (maks 6% av lønn)
  • +69% av G av lønn opp til 12G 

Hvordan søke om pensjon

1.  Informere leder om hva som skjer etter maks. dato sykepenger

Leder må få beskjed muntlig eller skriftlig

Minimum 3 måneder før. dato for sykepenger utløper

2.   Søke om uførepensjon med angivelse av fratredelsesdato på skjema

Kontakt Service- og pensjonsenheten for avtale om søknad. Du vil få svar direkte fra sin pensjonsordning

Minimum 3 måneder før dato for sykepenger utløper

3.   Søk permisjon

"Søknad om permisjon" fylles ut og leveres til leder, som tar beslutning

Tidligst mulig og minimum 1 måned før dato for sykepenger utløper


4.   Vurdering av arbeidstakers fremtid i forhold til arbeidssituasjonen

Før permisjonstiden er utløpt, skal leder vurdere om utvidelse av permisjon kan/bør/skal innvilges, eller om arbeidstaker bør si opp sin stilling

I løpet av permisjonstiden

5.   Eventuell oppsigelse av stilling

Dersom leder avslår utvidet permisjon, må arbeidstaker ta stilling til om han/hun kan komme tilbake til sin stilling; alternativt må stillingen sies opp skriftlig og leveres leder

Min oppsigelsestiden eller så fort det er kjent