Kapittel 1 - Alminnelige bestemmelser

§ 1-1  Firma, forretningskontor og virkeområde

Bærum kommunale pensjonskasse, i det følgende kalt pensjonskassen, er vedtatt opprettet 1. januar 2015 av Bærum kommune i kommunestyrets møte den 7.mai 2014.

Pensjonskassens foretaksnummer i Enhetsregisteret er 914 631 912.

Pensjonskassens forretningssted er i Bærum kommune.

Bærum kommune er i disse vedtekter betegnet kommunen.

Pensjonskassen er opprettet for å forvalte kommunens pensjonsordning for kommunens ansatte og pensjonister og andre pensjonsberettigede.

Pensjonskassen kan også omfatte:

 1. Kommunale foretak
 2. Aksjeselskap, andre selskaper og stiftelser med nær tilknytning til kommunen
 3. Ansatte i kommunesamarbeid i henhold til kommuneloven § 27 der Bærum kommune har en sentral rolle
 4. Folkevalgte i Bærum kommune

I disse vedtekter brukes i det følgende begrepet konsernenhet som en felles betegnelse for kommunale foretak, aksjeselskap, andre selskaper og stiftelser som kommer inn under punktene 1 og 2 ovenfor og som kan omfattes av pensjonskassen.

Pensjonskassens styre og styret i vedkommende konsernenhet må ha fattet vedtak om at pensjonskassen også skal omfatte konsernenheten.

Dersom konsernenheter under punktene 1 og 2 ovenfor skal være omfattet av pensjonskassen, skal rettigheter og plikter for disse og deres arbeidstakere tilsvare det som gjelder for kommunen og de kommunalt ansatte. Det samme gjelder for ansatte i kommunesamarbeid under punkt 3 ovenfor. 

Dersom de folkevalgte i Bærum kommune skal være omfattet av pensjonskassen, skal rettigheter og plikter for disse inngå i pensjonsordningen med sin vedtatte pensjonsløsning.

Pensjonskassen omfatter også pensjonsordning for følgende enheter:

 • Asker og Bærum Vannverk IKS
 • Bærum kommunale eiendomsselskap AS
 • Bærum kommunale pensjonskasse
   

§ 1-2  Rettsstilling

Pensjonskassen er en selvstendig og selveiende institusjon med egen regnskapsføring. Pensjonskassens virksomhet og økonomiske forhold holdes rettslig atskilt fra kommunens virksomhet.

Pensjonskassens midler skal holdes atskilt fra kommunens midler og hefter ikke for kommunens forpliktelser. Pensjonskassens formue og inntekter skal ikke tilfalle kommunen eller dens kreditorer. Tilsvarende gjelder for enheter som er omfattet av pensjonskassen.

Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet.
 

§ 1-3  Virksomhet

Pensjonskassen er opprettet av Bærum kommune for å forvalte kommunens og øvrige enheters pensjonsordninger for medlemmer og andre pensjonsberettigede, som beskrevet i forsikringsavtalen.

Forsikringsavtalen er utformet i henhold til bestemmelsene i vedlegg 5 til Hovedtariffavtalen som gjelder for kommunen. Avtalen inneholder regelverket for pensjonsordningen, og er fastsatt gjennom særskilt avtale mellom pensjonskassen og kommunen, og mellom pensjonskassen og de øvrige enheter.

Pensjonskassen skal yte alderspensjon og uførepensjon til pensjonskassens medlemmer, og etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner, samt barnepensjoner til medlemmets etterlatte barn.

Pensjonskassen skal tilby fortsettelsesforsikring for medlemmer som fratrer.
 

Kapittel 2 - Kapitalforhold

§ 2-1 Kapitaldekning og solvens

Pensjonskassen skal til enhver tid ha en kapital som oppfyller gjeldende krav til kapitaldekning og solvensmarginkapital.

Pensjonskassen skal ha ansvarlig kapital etter finansforetaksloven § 14-16 og forskrift av 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for banker, kredittforetak, finansieringsforetak, pensjonsforetak, oppgjørssentraler og verdipapirforetak.

Ansvarlig kapital skal etter forskriftens § 2 bestå av kjernekapital (egenkapital) og eventuell tilleggskapital. Kjernekapitalen kan bestå av innskutt kjernekapital og overført andel av overskudd.

Eventuell tilleggskapital skal tilfredsstille kravene etter forskriften § 4.

For krav til solvensmarginkapital gjelder finansforetakslovens § 14-6, jf. forskrift om pensjonsforetak av 9. desember 2016 nr.1503.

Pensjonskassens grunnkapital og ansvarlige kapital kan ikke uten samtykke av Finanstilsynet settes ned eller forhøyes på annen måte enn ved fondsopplegg.
 

§ 2-2  Årlig egenkapitalinnskudd

Kommunen og konsernenhetene skal betale årlig egenkapitalinnskudd etter styrets beslutning.

Egenkapitalinnskuddet fastsettes i forhold til premiereserven og fordeles mellom konsernenhetene  med pensjonsordning i Pensjonskassen.
 

§ 2-3  Krav om innbetaling av kjernekapitalinnskudd

Styret skal til enhver tid vurdere pensjonskassens behov for ansvarlig kapital og solvens-marginkapital. Dersom pensjonskassen ikke oppfyller gjeldende krav til forsikringstekniske avsetninger, ansvarlig kapital og solvensmarginkapital, eller dersom pensjonskassens økonomiske situasjon for øvrig tilsier det, kan styret kreve innbetaling av kjernekapitalinnskudd (egenkapitalinnskudd) fra kommunen i tillegg til årlig tilskudd i henhold til § 2-2.

Treffer styret beslutning om innkalling av kjernekapitalinnskudd, skal kommunen samtidig informeres om grunnlaget for beslutningen.
 

§ 2-4 Opptak av fremmed kapital

Pensjonskassen kan ta opp ansvarlig lånekapital.
 

Kapittel 3 - Pensjonskassens organer og deres oppgaver

§ 3-1  Styret

Pensjonskassen ledes av et eget styre – i det følgende kalt styret – på fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Daglig leder kan ikke være medlem av styret. Styret er pensjonskassens øverste organ.

Styrets honorar fastsettes av kommunestyret.

Fire styremedlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes av kommunestyret, hvorav minst ett styremedlem med personlig varamedlem ikke har noen tilknytning til pensjonskassen eller til arbeidsgiver. Kommunestyret kan delegere sin myndighet til å oppnevne styremedlemmer og personlige varamedlemmer til formannskapet.

Ett styremedlem med personlig varamedlem oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen. Oppnevnelsen gjøres av de arbeidstakerorganisasjoner og pensjonistforeninger som er tilknyttet kommunen og øvrige enheter.

Bærum kommune ved rådmannen, kan oppnevne en observatør til styret. Observatøren har uttalerett, men ikke stemmerett.

Styret velger selv sin leder og nestleder. Styremedlemmene velges for samme periode som kommunestyrets medlemmer, og trer i funksjon fra det tidspunkt de er valgt. Gjenvalg kan finne sted.
 

§ 3-2  Styrets møter

Styret møter etter innkalling fra styrets leder. Medlem av styret eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Styremøter skal innkalles med rimelig frist, og det skal gis oversikt over saker som skal behandles på møtet. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets møter med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak. Hvert år skal det holdes minst fire styremøter.

Dersom et styremedlem ikke kan møte, skal underretning om dette gis snarest mulig slik at varamedlem kan innkalles.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvdelen av styrets medlemmer er til stede. En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som er til stede stemmer for. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme.

Styret fører protokoll over sine forhandlinger og beslutninger. Protokollen skal for hvert møte undertegnes av de styremedlemmer som deltok i møtet.

Revisor og ansvarshavende aktuar møter samtidig i minst to styremøter per år.
 

§ 3-3 Firma

Styret representerer pensjonskassen utad og tegner dets firma.

Pensjonskassen forpliktes ved underskrift av styrets leder og av daglig leder, eller ved underskrift av enten styrets leder eller daglig leder og sammen med ett av styrets øvrige medlemmer.

Styret kan meddele prokura.
 

§ 3-4 Styrets oppgaver

Styret skal lede pensjonskassens virksomhet og påse at pensjonskassens, medlemmenes, andre pensjonsberettigedes og kommunens interesser ivaretas på en forsvarlig måte.

Styret skal herunder:

 1. Godkjenne forsikringsvilkår og avtaler som er bestemmende for pensjonskassens virksomhet.
 2. Forvalte pensjonskassens midler.
 3. Fastsette retningslinjer for forvaltning av pensjonskassens midler.
 4. Inngå eventuelle avtaler med eksterne tjenesteytere.
 5. Fastsette grunnlaget for beregning av premier og avsetninger for pensjonskassen.
 6. Fastsette årsregnskap og årsberetning for pensjonskassen.
 7. Treffe beslutning om anvendelse av overskudd som fremkommer ved det forsikringstekniske oppgjør, eventuelt dekning av underskudd.
 8. Fastsette årlig rente på innskutt kjernekapital, og eventuelle andre kapitalinnskudd.
 9. Ansette daglig leder i pensjonskassen, og fastsette lønn og annen godtgjørelse til denne.
 10. Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, herunder at det foreligger systemer for internkontroll, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 2-3.
 11. Sørge for oppdaterte retningslinjer for gjenforsikring, jf. forsikringsvirksomhetsloven §§ 2-6 og 2-10
   

§ 3-5  Vedtekter

Pensjonskassens vedtekter og endringer i vedtektene vedtas av styret ved kvalifisert flertall.

Endringer i vedtektene skal legges fram til orientering for kommunestyret.

Vedtektene og endringer i vedtektene som må godkjennes av Finanstilsynet, har virkning fra den dag de er godkjent.
 

§ 3-6  Daglig leder

Daglig leder forestår den daglige ledelse av pensjonskassens virksomhet i tråd med gjeldende retningslinjer og pålegg gitt av styret.

Daglig leder skal påse at driften er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Daglig ledelse omfatter ikke saker som etter pensjonskassens forhold er av uvanlig art eller av særlig stor betydning. Daglig leder forbereder saker som skal behandles i styret i samråd med styrets leder.

Daglig leder representerer pensjonskassen utad i saker innenfor sin fullmakt.
 

§ 3-7  Kapitalforvaltning

Styret skal sørge for at det til enhver tid foreligger strategi for forvaltningen av pensjonskassens midler.

Styret skal skriftlig fastsette retningslinjer for forsvarlig kapitalforvaltning og drøfte retningslinjene hvert år, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 2-3 og forskrift om pensjonsforetak § 14

Styret kan inngå avtale om forvaltning av pensjonskassens midler med ekstern tjenesteyter som har konsesjon til å tilby slike tjenester.

 

Kapittel 4 – Aktuar og revisor

§ 4-1 Aktuar

Pensjonskassen styre inngår avtale med en aktuar, et aktuarkonsulentfirma eller et livsforsikringsselskap som utfører de nødvendige forsikringstekniske beregninger for pensjonskassen. Vedkommende skal være godkjent av Finanstilsynet som pensjonskassens ansvarshavende aktuar.

Aktuaren skal melde pensjonskassens forsikringstekniske beregningsgrunnlag til Finanstilsynet, og har ansvar for å vurdere pensjonskassens behov for gjenforsikring.

Alle vesentlige spørsmål av forsikringsmessig art skal forelegges aktuaren.
 

§ 4-2Revisor

Kommunen skal oppnevne statsautorisert eller registrert revisor for pensjonskassen. Vedkommende kan ikke være medlem, pensjonsberettiget eller styremedlem i pensjonskassen.
 

Kapittel 5 - Årsoppgjør

§ 5-1 Årsregnskap og årsberetning

Innen tre måneder etter utgangen av hvert regnskapsår fastsetter styret i pensjonskassen årsregnskap for pensjonskassen. Sammen med årsregnskapet skal det avgis årsberetning om pensjonskassens virksomhet i regnskapsåret.

Fastsatt og revidert årsregnskap og årsberetning skal fremlegges for kommunen og de øvrige enhetene innen rimelig tid etter regnskapsårets slutt.

Viser årsregnskapet at det ikke er dekning for de forsikringsmessige forpliktelser eller at andre kapitalkrav ikke er oppfylt, skal styret i samråd med kommunen og de øvrige enhetene umiddelbart legge frem for Finanstilsynet en plan for hvordan pensjonskassen kan bringes i økonomisk balanse.

Dersom slik plan ikke blir lagt frem, godkjent eller fulgt, skal Finanstilsynet sørge for at pensjonskassen blir avviklet.
 

§ 5-2 Utbytte av grunnkapital mv.

Som utbytte kan bare deles ut utbytte etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 3-13. Pensjonskassen kan ikke utbetale utbytte dersom ansvarlig kapital derved kommer under forsikringsvirksomhetslovens krav til ansvarlig kapital eller pensjonskassens økonomiske stilling derved blir lite betryggende.
 

Kapittel 6 Informasjon

§ 6-1 Informasjon

Pensjonskassens medlemmer, herunder pensjonister, skal underrettes om regelverket for egen pensjonsordning, og ved endringer i regelverket av betydning. Medlemmene, herunder pensjonister, skal hvert år motta oppgave med informasjon om nivået på sine opptjente pensjonsrettigheter. Disse skal også på anmodning få tilsendt pensjonskassens årsregnskap og årsberetning.

Pensjonskassens medlemmer, herunder pensjonister, og kommunen skal orienteres om pensjonskassens kapitalforvaltningsstrategi og endringer i denne av betydning.

Pensjonskassen skal for øvrig oppfylle sin informasjonsplikt som angitt i forsikringsvirksomhetsloven § 2-7 med tilhørende forskrifter.
 

Kapittel 7 - Sammenslåing, deling, opphør og avvikling

§ 7-1 Sammenslåing, deling og opphør

Ved sammenslåing, deling og opphør av pensjonskassen gjelder forsikringsvirksomhetsloven § 2-8.
 

§ 7-2 Avvikling av pensjonskassen

Dersom kommunen og de øvrige enheter ikke yter de tilskudd som er nødvendige for at pensjonskassen opprettholder forsikringsteknisk balanse, skal pensjonskassen avvikles og midlene overføres til en annen pensjonsinnretning.


Tjenestepensjonsordningen

Ved siden av pensjonskassen egne vedtekter er TPO-vedtektene gjeldende. 
Disse kan du se her >>

Pensjonsavtalen med forsikringsvilkår

Pensjonsavtalen inngått mellom Bærum kommune og Bærum kommunale pensjonskasse, gjeldende fra 1. januar 2015, kan du se i sin helhet her.
Avtalen med vilkår >>